Consument

Goed om weten

Reeds in 2001 startte het BFNO een pilootproject Veiligheid en Milieuzorg. Aanleiding daartoe was het ontwerp van een specifieke wetgeving (binnen het kader van consumentenveiligheid), die geldt voor alle aanbieders die acties zijn in België, dus zowel Belgische als niet Belgische organisaties. De wetgeving werd van kracht via KB’s van 4 maart 2002 (extreme ontspanningsevenementen) en 26 april 2004 (actieve ontspanningsevenementen). Eerder dan deze bepalingen op de letter na te leven, werkte het BFNO de wettelijke minimumeisen uit tot een instrument voor de verbetering van de veiligheid en de milieuzorg van natuursportprogramma’s.

De wetgever verkoos de term ‘extreme en actieve ontspanningsevenementen’ te gebruiken. Dit is een rekbaar begrip, want de activiteiten in kwestie kunnen evengoed plaatsvinden in een pedagogische of therapeutische context. Of een middel zijn in een vormingsprogramma of in teambuilding. Overigens is ook de ‘outdoor’ factor geen absolute vereiste meer om activiteiten als klimmen, enz … te kaderen, denk maar aan klimzalen en indoor avonturenparcours.

Een doorlichting

Aan de hand van dit ‘doorlichtingsinstrument’ werden reeds een groot aantal BFNO lidorganisaties doorgelicht. Eerst intern en vervolgens door een onafhankelijke auditor. Sinds kort is de doorlichting onlosmakelijk verbonden met de BFNO lidmaatschap, zodat inmiddels alle overige BFNO organisaties gestart zijn met hun voorbereidingen.

Het is dus een opdracht voor alle BFNO-leden om het kwaliteitslabel ‘Approved Safety Practices’ te behalen.

Het project verloopt in samenspraak met het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid van het FOD Economie en het behalen van het label is erkend als gedragscode (meer informatie vindt u in dit document op p.7: punt 14). De looptijd en het gebruik van het label zijn onderworpen aan een strikt beleid. In geval van twijfel is het de BFNO-website die uitsluitsel geeft of een organisatie al dan niet over het kwaliteitslabel beschikt.

De uitvoering van de BFNO Begeleidingssysteem ‘Veiligheid’ is uitbesteed aan de auditors van Outdoor Program Safety. Zij werken eveneens voor de Waalse federatie (WANT) en op aanvraag voor elke geïnteresseerde organisatie die geen lid is van één van deze federaties.

Wie bepaalt of een bepaalde organisatie het logo toegekend krijgt?

Verschillende instanties spelen hier een rol in:

 • De auditors. Zij onderzoeken of de onderneming voldoende maatregelen neemt om veilige programma’s aan te bieden. De auditors bespreken hun bevindingen met elkaar. Vervolgens maken ze een verslag voor de betrokken organisatie en formuleren ze een toekenningsadvies aan de BFNO.
 • De BFNO bestuur bestudeert het advies, neemt de uiteindelijke beslissing en deelt die mee aan de ondernemer.
 • De stuurgroep volgt alle dossiers op en overziet op deze manier de goede werking van het ‘Begeleidingsstysteem’

Wie zijn de auditors?

De auditors zijn mannen en vrouwen die het BFNO op basis van hun studies en beroepservaring als deskundig beschouwt op het vlak van de Natuursport en in het bijzonder op het vlak van het aanbod van natuursporten voor niet-natuursporters of voor gelegenheidssporters. De auditors zijn geen BFNO-lid en worden geselecteerd op basis van hun expertise in bepaalde activiteiten en hun onafhankelijkheid ten aanzien van de onderneming die de audit aanvraagt.

Hoe schatten de auditors in of een organisatie veilig is?

De audit gebeurt op basis van een instrument dat reeds in 2001 door een werkgroep opgemaakt werd en dat door de Algemene Vergadering van de BFNO werd goedgekeurd. Het audit-format wordt sindsdien up-to-date gehouden door de auditors. Aan de hand van dit instrument onderzoeken de auditors achtereenvolgens:

 • de informatie die de natuursportonderneming hen ter voorbereiding moet opsturen
 • de relevante werkdocumenten in de vestigingen van de onderneming
 • een selectie uit het activiteiten aanbod van de organisatie

En wat betekent dan een logo!

Elk van deze logo’s betekent dat de organisator deelneemt aan de BFNO-Begeleidingssysteem Veiligheid. De deelname verloopt in twee fases en is daarom aangeduid met verschillende logo’s:

 • Het ongekleurde logo: de organisatie heeft de interne doorlichting afgerond en de werking wordt door onafhankelijke auditors doorgelicht.
 • Het gekleurde logo: de organisatie werd door de BFNO geaccrediteerd. De externe audit toonde aan dat ze een actief en professioneel veiligheidsbeleid voert. De geldigheidsduur is vermeld in het label.

Is het label een garantie dat er geen ongevallen kunnen gebeuren?

Neen. Het is niet omdat een auto veilig is en omdat je er veilig mee rijdt, dat je geen ongeval kan overkomen. Dat is ook zo voor natuursportprogramma’s. Het logo duidt aan dat de organisatie actief en professioneel aan ongevallenpreventie werkt en ook voorzorgsmaatregelen neemt voor het geval toch een ongeluk plaats vindt. Bovendien tekenen alle leden in op een uitgebreide BA aansprakelijkheidsverzekering die speciaal voor buitensportorganisaties werd uitgewerkt.

Wat met BFNO-organisaties die dit logo niet dragen?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waarom een bepaalde organisatie het logo niet heeft namelijk:

 • de gestelde eisen zijn strenger dan de wettelijke minimumnormen en zelfs ondernemingen die al jaren wettelijk in orde zijn, hebben een voorbereidingsperiode van enkele maanden nodig vooraleer ze in aanmerking komen het label te verkrijgen.
 • deelname aan het Begeleidingssysteem Veiligheid is slechts in 2017 verplicht geworden voor de BFNO-leden en een aantal auditdossiers zijn nog lopend.
 • de organisatie is pas opgestart en toegetreden tot de BFNO, o.m. omwille van het Begeleidingssysteem Veiligheid